Elektrik borçlarına yapılandırma teklifi yanından bir daha zeytinliklerde madencilik müsaadesi: Bir AKP klasiği

Yahya

New member
AKP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifine göre, BOTAŞ’ın borçları silinecek, zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılabilecek, elektrik borçları yapılandırılacak. Ayrıyeten limanlarda işletme müddetini 49 yıla kadar uzatan düzenleme bir daha Meclise geldi.


AKP Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ait kanun teklifini Meclise sundu.

Doğal Gaz Piyasası Kanununa eklenen süreksiz unsura nazaran, BOTAŞ’ın, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği biçimde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve hisseler ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme artırımı ve gecikme faizi borçları, Haziniçin 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan bakılırsavlendirme bedeli alacaklarına karşılık merkezi idare bütçesinin gelir ve sarfiyat hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin mahsup suretiyle Ticaret Bakanlığınca terkin edilecek. BOTAŞ’ın Haziniçin bakılırsavlendirme bedeli alacağı meblağını tespit etmeye, mahsup suretiyle terkin süreçlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Yasa teklifinin öne sürülen nedeninde BOTAŞ’ın nakit idaresinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

TEDAŞ borçları 5 taksitte ödenecek

Yasa teklifi ile TEDAŞ’a olan borçların bir daha yapılandırılmasına imkan sağlanıyor.
TEDAŞ’a elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme evre süreçleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından hususun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle asıl alacak meblağı 2 bin TL’yi aşmayan alacaklar ile TC Kimlik numarası, vergi kimlik numarası tespit edilememesi niçiniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ait alacakları tüm fer’ileriyle bir arada silinecek. Silinecek alacaklar için açılan dava ve icra takipleri sona erecek.

Bunun haricinde kalan abonelerin vadesi 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle geldiği biçimde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının 2023 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a yazılı başvurulması ve ödenmesi gereken meblağın birinci taksitinin 2023 Ekim ayı sonuna kadar ve bakiyesinin her yılın Ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitte ödenmesi kaidesiyle, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilecek. Bu alacaklarla ilgili olarak 2027 Ekim ayı sonuna kadar kanunlara nazaran öngörülen zamanaşımı mühleti işlemeyecek.

Zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılabilecek

Kanun teklifi ile Maden Kanuna süreksiz bir unsur eklenerek zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine imkan sağlanıyor. Unsura bakılırsa; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsat sahibi yahut rödövansçı olan gerçek yahut hukuksal şahıslar tarafınca ülkenin elektrik gereksinimini karışlamak için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda yahut fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetin öbür alanlarda yürütülmesinin mümkün olmadığı durumlarda Bakanlık tarafınca müsaade verilebilecek.

Limanlarda işletme müddeti uzatılıyor

Yasa teklifi ile Türkiye Denizcilik İşletmelerine ilişkin 14, TCDD’ye ilişkin 5 limanda işletme müddetlerinin 49 yıla kadar uzatılması yeni bir düzenleme ile yeniden Meclise getirildi. İşletme mühletinin ihalesiz olarak 49 yıllığına uzatılması Ağustos ayında Anayasa Mahkemesi tarafınca iptal edilmişti.

Ekonomim